Nationella kommittén för medicinsk forskningsetik (Tukija)

Tukija gör etiska bedömningar av kliniska läkemedelsprövningar som genomförs i Finland. Tukijas uppgift är också att ge utlåtanden om inrättande av en biobank.

Tukijas separata sektion för ändringssökande handlägger omprövningsbegäran av negativa utlåtanden från regionala kommittéer för medicinsk forskningsetik.