• Nationella kommittén för medicinsk forskningsetik TUKIJA

Nationella kommittén för medicinsk forskningsetik TUKIJA

Nationella kommittén för medicinsk forskningsetik TUKIJAs uppgift är att fungera som sakkunnig  i forskningsetiska frågor och att stöda de regionala etiska kommittéerna i medicinska forskningsetiska frågor  av principiell natur, samt stöda utbildning i dessa frågor.

TUKIJA gör etiska bedömningar av kliniska läkemedelsprövningar som genomförs i Finland, om den inte överför uppgiften till en regional etisk kommitté. TUKIJAs uppgift är också att ge utlåtanden om inrättande av en biobank, innan biobanken kan ansöka om registrering i biobankregistret som uppehålls av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. På begäran ger TUKIJA också  utlåtanden om prövningar som har fått negativa utlåtanden från sjukvårdsdistriktens etiska kommittéer.