Tillgänglighetsutlåtandet av Tukija.fi

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) strävar efter att göra denna webbtjänst tillgänglig enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen tukija.fi.

Webbplatsens tillgänglighetsstatus

Webbplatsen är delvis förenlig med WCAG 2.1 -riktlinjerna på nivå A och AA. Brister i tillgängligheten samt möjliga undantag förtecknas nedan.

Webbplatsens otillgängliga innehåll

En utomstående organisation (Eficode Oy) har utfört en tillgänglighetsbedömning av webbplatsen i november 2023. Detta utlåtande bereddes i samband med bedömningen.

Innehållet som förtecknas nedan är inte tillgängligt på grund av:

1. Bristande förenlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019
2. Oproportionell börda
3. Innehållet omfattas inte av den tillämpliga lagstiftningen

1. Bristande förenlighet med lagen 306/2019

Tjänsten har en del brister i tillgängligheten. De mest kritiska problemen försöker vi korrigera så fort som möjligt.

Bristerna förtecknas nedan. Kontakta oss om du upptäcker ett problem som inte finns med på listan.

Efter varje brist nämner vi också de WCAG-kriterierna som bristen omfattar.

Länkar

Kontrasten mellan länkarna och brödtexten är för liten. (WCAG 1.4.1)

Länkar är inte alltid konsekvent markerade i sidans HTML-kod . (WCA 3.2.4)

Syftet med språkmenyn är inte tydlig för skärmläsaranvändare som inte förstår finska. (WCAG 2.4.4)

Synligt fokus

Vissa interaktiva element har en specialgjord fokusindikator vars kontrast mot bakgrunden är för svag. (WCAG 1.4.11)

Textalternativ

En del av den synliga texten på logotyplänken saknar textalternativ. (WCAG 2.5.3).

Vissa illustrationer har textalternativ i onödan. Vissa informativa bilder saknar textalternativ, eller så förklaras inte informationen i brödtexten. (WCAG 1.1.1).

Vissa bilder saknar alt-attribut, vilket betyder att skärmläsare läser bildens filnamn istället. (WCAG 1.1.1)

Rubriker

Vissa rubriker är inte markerade i programkoden som rubriker. Däremot används rubrikmarkeringar ibland för element som inte är rubriker. (WCAG 1.3.1)

Ibland är rubriker på olika nivåer markerade med samma nivåmarkering. Ibland hoppar man över vissa rubriknivåer. (WCAG 1.3.1)

Betoning av aktivt val
Det aktiva valet i mobilmenyn är inte markerat i programkoden. (WCAG 1.3.1)

När det finns ett aktivt val i sidomenyn eller hamburgermenyn markeras även underordnade länkar felaktigt som aktiva val. (WCAG 1.3.1)

Aktiva val kommuniceras enbart med färg, och färgens kontrastförhållande till icke-aktiva val är inte tillräcklig. (WCAG 1.4.1)
Fokus- och läsordning
I sidhuvudet är tangentbordets fokusordning och skärmläsarens läsordning ologiska. (WCAG 2.4.3, 1.3.2)

Skärmläsarens fokus flyttas inte automatiskt till hamburgarmenyn då den öppnas. (WCAG 1.3.2)

Gruppering av element

En del visuella elementgrupperingar, bl.a. sökresultaten på sökresultatsidan, är inte grupperade i programkoden. (WCAG 1.3.1)

Elementens syfte

Vissa element har överflödig eller onödig information i programkoden, och vissa element matchar inte den visuella implementeringen. Detta leder till att skärmläsaranvändare ibland får felaktig information om elementets syfte. (WCAG 1.3.1)

PDF-filer

PDF-filerna har vissa tillgänglighetsbrister. Som exempel är inte allt innehåll tillgängligt med skärmläsare eller tangentbord. (WCAG 1.3.1, 1.3.2, 2.4.3)

3. Innehållet omfattas inte av lagen

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019 gäller inte filer som publicerats före den 23 september 2018, videor som publicerats före den 23 september 2020 eller innehåll som producerats av en tredje part.

Beredningen av detta tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande bereddes den 11 december 2023.

Utlåtandet baserar sig på en bedömning av en utomstående expertorganisation (Eficode Oy) om huruvida webbplatsen uppfyller kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Respons och kontaktuppgifter

Upptäckte du ytterligare brister i tillgängligheten? Meddela oss så gör vi vårt bästa för att rätta till problemen.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) ansvarar för tillgängligheten och responshanteringen av webbplatsen valvira.fi.

Tillsynsmyndigheten är enligt lagen Regionförvaltningsverket i Södra Finland, som övervakar fullgörandet av skyldigheter och iakttagandet av krav.

Uppföljningsförfarande

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på webbplatsen.

Det kan ta 14 dagar innan du får svar. Om du inte är nöjd med svaret du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

På regionförvaltningsverkets webbplats står det hur man kan lämna en anmälan samt hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

www.tillgänglighetskrav.fi

[email protected]

Lämna en tillgänglighetsklagan på webben

Telefonväxel 0295 016 000

Vi arbetar ständigt med att förbättra tillgängligheten

Vi vill ständigt förbättra tillgängligheten på våra digitala tjänster och kommer att rätta till de upptäckta bristerna så fort som möjligt.

Kontakta oss

Tukijas kontaktuppgifter

  • Nationella kommittén för medicinsk forskningsetik, Tukija
    0295 209 111 (växel)

Kontakta oss

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

  • Regionförvaltningsverket i Södra Finland, enheten för tillgänglighetstillsyn
    0295 016 000 (växel)