Inlämnande av begäran om omprövning

Inlämna begäran om omprövning till sektionen via nedanstående elektroniska blankett.

I omprövningsbegäran skall det beslut för vilken omprövningen begärs framgå, vilken omprövningen som begärs och på vilka grunder. Som bilaga till omprövningsbegäran bifogas det negativa utlåtandet av den regionala kommittéer för medicinsk forskningsetik och i sin helhet det material som lämnats till den regionala etiska kommittén.

Begäran om omprövningen bör inlämnas till sektionen för ändringssökande för medicinsk forskningsetik inom 30 dagar från delgivning av beslutet (utlåtande) från den regionala kommittén för medicinsk forskningsetik. Om begäran inte inlämnas inom utsatt tid så avskrivs begäran.

Sektionen för ändringssökande för medicinsk forskningsetik sammanträder i regel varje månad.

Rättelseyrkande blankett