Lagstiftning som är relevant för TUKIJA

Lag om medicinsk forskning (488/1999)
Förordning om medicinsk forskning (986/1999)
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § förordningen om medicinsk forskning (313/2004)
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om medicinsk forskning (65/2016)
Statsrådets förordning om den nationella kommittén för medicinsk forskningsetik (820/2010)
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om den nationella kommittén för medicinsk forskningsetik (788/2018)
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kliniska läkemedelsprövningar (841/2010)
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ersättningar till den som är föremål för forskning (82/2011)
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter för utlåtanden av de regionala etiska kommittéerna och den nationella kommittén för medicinsk forskningsetik (1171/2020)
Biobankslag (688/2012)
Statsrådets förordning om biobanks samtyckeshandling (643/2013)
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om biobanks meddelande (649/2013)
Lag om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål (101/2001)
Lag om patientens ställning och rättigheter (785/1992)
Dataskyddslag (1050/2018)
Förvaltningslag (434/2003)
Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)
Säkerhets- och utveklingscentret för läkemedelsområdets föreskrift om kliniska läkemedelsprövningar (8/2019)
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira): Kliniska undersökningar med produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (3/2010)