TUKIJAn toimintaan liittyvää lainsäädäntöä
Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta (488/1999, muut. 295/2004, 794/2010, 143/2015)
Biopankkilaki (688/2012)
Valtioneuvoston asetus lääketieteellisestä tutkimuksesta (986/1999)
Valtioneuvoston asetus lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun asetuksen muuttamisesta (65/2016)  
Valtioneuvoston asetus valtakunnallisesta lääketieteellisestä tutkimuseettisestä toimikunnasta (820/2010)
Valtioneuvoston asetus valtakunnallisesta lääketieteellisestä tutkimuseettisestä toimikunnasta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta (788/2018)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus alueellisen eettisen toimikunnan ja valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan lausunnoista perittävistä maksuista (1417/2016)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tutkittaville suoritettavista korvauksista (82/2011)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kliinisistä lääketutkimuksista (841/2010)
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)   
Henkilötietolaki (523/1999, muut. 986/2000)   
Hallintolaki (434/2003)   
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 
Laki ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteellisestä käytöstä (101/2001)  
Fimean määräys ihmiseen kohdistuvista kliinisistä lääketutkimuksista (2/2012)   
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston määräys 3/2010 - Terveydenhuollon laitteilla ja tarvikkeilla tehtävät kliiniset tutkimukse (pdf)
Valtioneuvoston asetus valtakunnallisesta sosiaali- ja terveydenhuollon eettisestä neuvottelukunnasta (667/2009)