TUKIJAn toimintaan liittyvää lainsäädäntöä

Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta (488/1999)

Valtioneuvoston asetus lääketieteellisestä tutkimuksesta (986/1999) 
Valtioneuvoston asetus lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta (313/2004)  
Valtioneuvoston asetus lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun asetuksen muuttamisesta (65/2016)  
Valtioneuvoston asetus valtakunnallisesta lääketieteellisestä tutkimuseettisestä toimikunnasta (820/2010)  
Valtioneuvoston asetus valtakunnallisesta lääketieteellisestä tutkimuseettisestä toimikunnasta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta (788/2018)  
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kliinisistä lääketutkimuksista (841/2010)   
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tutkittaville suoritettavista korvauksista (82/2011) 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus alueellisen eettisen toimikunnan ja valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan lausunnoista perittävistä maksuista (1171/2020)
Fimean määräys kliinisistä lääketutkimuksista (8/2019)

Biopankkilaki (688/2012)

Valtioneuvoston asetus biopankin suostumusasiakirjasta (643/2013)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus biopankin tiedonannosta (649/2013)

Laki ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteellisestä käytöstä (101/2001)  
Laki lääkinnällisistä laitteista (719/2021) 
Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain muuttamisesta (720/2021)
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston määräys 3/2010 - Terveydenhuollon laitteilla ja tarvikkeilla tehtävät kliiniset tutkimukset (pdf) (Voimassa soveltuvin osin, niiltä osin kuin lainsäädännössä ei toisin säädetä.)
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)   
Tietosuojalaki (1050/2018) 
Hallintolaki (434/2003)

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 
Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003)