TUKIJAs uppgifter

 

TUKIJA har till uppgift att:

  • ge nationella utlåtanden om kliniska läkemedelsprövningar om uppgiften inte har överförts till någon regional etisk kommitté
  • ge utlåtanden till sjukvårdsdistriktets etiska kommitté i ärenden som återremitterats i oförändrad form sedan begäran om utlåtande avslagits
  • ge utlåtanden om inrättande av en biobank
  • stödja och samordna de regionala etiska kommittéernas verksamhet i förfaranden som gäller begäran om utlåtanden och stöda de regionala etiska kommittéerna i medicinska forskningsetiska frågor  av principiell natur, samt stöda utbildning i dessa frågor
  • delta i det internationella samarbetet kring forskningsetiska frågor
  • samla in och förmedla information om forskningsetiska frågor samt förmedla information om den internationella etiska debatten inom området med hjälp av bland annat publikationer, utbildning och annan liknande verksamhet
  • främja medborgardebatten om den medicinska och biomedicinska forskningen.