15.9.2010 Ändringar i lagen om medicinsk forskning

Tillämpningsområdet för lagen om medicinsk forskning utvidgas. Syftet med lagändringen är att all den forskning inom vård- och hälsovetenskapsområdet som innebär ingrepp i människans integritet ska omfattas av den forskningsetiska förhandsutvärderingen. Därutöver koncentreras den etiska förhandsutvärderingen av medicinsk forskning till de regionala etiska kommittéer som tillsatts av universitetssjukvårdsdistrikten för sitt specialupptagningsområde.

I sammanhanget ändras medicinska forskningsetiska sektionens (TUKIJA) ställning, uppgifter och namn. I samband med Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) inrättas en nationell kommitté för medicinsk forskningsetik, som stöder, följer upp och styr de regionala kommittéernas arbete samt fungerar som expert i forskningsetiska frågor. Nationella kommittén för medicinsk forskningsetik har till uppgift att ge en etisk utvärdering av alla kliniska läkemedelsundersökningar som utförs i Finland, om den inte beslutar överföra denna uppgift på en regional etisk kommitté.

Republikens president stadfäste ändringarna på fredagen den 10 september och de träder i kraft 1.10.2010.

Kontaktuppgifter för Nationella kommittén för medicinsk forskningsetik:

Fågelviksgränden 4
00530 Helsingfors

Postadress:
PB 210, 00531 Helsingfors

tfn växel: 09 772 920

Internet-adress:
www.tukija.fi/sv

E-post:
tukija(at)valvira.fi

Mer uppgifter:
överinspektör Outi Konttinen, gsm: +358 50 512 0659

21.6.2010  TUKIJAs förhallningsregler är uppdaterad

TUKIJAs förhallningsregler är uppdaterad 28.5.2010. Ändringar är till största delen tekniska.

TUKIJAs förhållningsregler

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen om medicinsk forskning

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen om medicinsk forskning etc. den 17 juni 2010.

14.6.2010  TUKIJA har ny webbplats

Den nya webbplatsen för Medicinska forskningsetiska sektionen (TUKIJA) offentliggjordes den 14 juni. På den nya webbplatsen hittar du heltäckande information om bl.a. TUKIJAs verksamhet och samarbetspartners samt om forskningsetik.

I och med den nya webbplatsen får TUKIJA en egen webbtjänst. TUKIJAs sidor har tidigare funnits under webbtjänsten för den riksomfattande etiska delegationen inom hälso- och sjukvården (ETENE).

29.5.2010  Regeringens proposition med lagändringar behandlas i riksdagen

Regeringens proposition med förslag till ändring av lagen om medicinsk forskning, 13 § i lagen om patientens ställning och rättigheter samt 18 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården lämnades till riksdagen den 18 maj 2010.

Inlämningshandlingarna hittas under nummer 65/2010.

 

Klicka här för följande år meddelanden.