Begäran om utlåtande från TUKIJA eller en regional etisk kommitté

Utlåtanden om kliniska läkemedelsprövningar ska alltid sökas på en blankett som är fastställd av SHM. De utredningar som är uppräknade på blanketten skall bifogas till ansökan. Prövningsplanens dokument ska lämnas till TUKIJA senast två veckor före mötet där prövningen ska tas upp till behandling. De regionala etiska kommittéerna ansvarar för sina mötestider och ansökningstider.

Det är inte möjligt att söka ändring i utlåtanden från TUKIJA eller en regional etisk kommitté. Det är dock möjligt att begära ett nytt utlåtande, om det utgående från ett negativt utlåtande har gjorts ändringar och korrigeringar i prövningsplanen.

Om den regionala etiska kommittén ger ett negativt utlåtande om prövningen och sökanden återremitterar prövningen med oförändrat innehåll till förnyad behandling, ska den etiska kommittén be om ett utlåtande av TUKIJA om prövningen.