Europeiska kommissionens direktiv och regelverk

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/20/EG av den 4 april 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar rörande tillämpning av god klinisk sed vid kliniska prövningar av humanläkemedel
Direktiv 2001/20/EY 

Kommissionens direktiv 2005/28/EG av den 8 april 2005 om fastställande av principer och detaljerade riktlinjer för god klinisk sed i fråga om prövningsläkemedel för humant bruk samt av krav för att få tillstånd till tillverkning eller import av sådana produkter
Direktiv 2005/28/EY

Europaparlamentets och rådets förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel (EU) (536/2014):
Förordning 536/2014

Europaparlamentes och rådets förordning 1901/2006 om läkemedel för pediatrisk användning:

Förordning 1901/2006

Europaparlamentets och rådets förordning 1902/2006 om ändring av förordning 1901/2006 om de läkemedel som används inom pediatrik:

Förordning 1902/2006

Eruopaparlamentets och rådets förordning 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personupgifter och om det fira flödet av sådana uppgifter:

Allmän dataskyddsförordning

Rättsakter och tillämpningsanvisningar rörande kliniska läkemedelsprövningar (vol. 10)


Clinical trials
EudraLex - Volume 10 Clinical trials guideline