Annat material

TUKIJA 1999-2002, periodisk publikation

Publikationen i sin helhet på finska (pdf, 714 kB)

Den medicinska forskningsetiska sektionen vid riksomfattande etiska delegationen inom hälso- och sjukvården inrättandes i oktober 1999. Den första mandatperioden var treårig och gick ut i september 2002. Sektionen har till uppgift att ge det nationella utlåtandet om medicinska forskningsetiska frågor som förutsätts då man utför internationella multicenterundersökningar, om sektionen inte överfört den etiska bedömningen till ett sjukvårdsdistrikts etiska kommitté och att på sökandens begäran på nytt behandla ett nekande utlåtande av ett sjukvårdsdistrikts etiska kommitté. Sektionen har också till uppgift att stödja de etiska kommittéerna i etiska frågor av principiell natur och att hjälpa till med att ordna utbildning.

I den här publikationen har samlats anvisningar som utarbetats samt utlåtanden och promemorior som publicerats under den första perioden. I publikationen har också samlats statistik över multicenterundersökningar som sektionen och sjukvårdsdistriktens etiska kommittéer behandlat under åren 1999-2002.

Rapport om Etisk utvärdering av forskning i Finland

Hela rapport (pdf, 289 kB)

ETENE, TUKIJA, Forskningsetiska delegation (TENK), Delegationen för bioteknik (BTNK), Genteknologinämnden (GTLK) och Samarbetsgruppen for försöksdjurverksamhet (KYTÖ) har publiserat en rapport om etisk utvärdering av forskning i Finland. Texten reviderades våren 2006.