Euroopan parlamentin ja neuvoston sekä komission säädökset ja ohjeistot

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/20/EY hyvän kliinisen tutkimustavan noudattamista ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliinisissä tutkimuksissa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä:
Direktiivi 2001/20/EY

EU-komission direktiivi 2005/28/EY ihmisille tarkoitettujen tutkimuslääkkeiden hyvän kliinisen tutkimustavan periaatteista ja yksityiskohtaisista ohjeista sekä kyseisten valmisteiden valmistus- tai tuontilupaa koskevista vaatimuksista:
Direktiivi 2005/28/EY

Euroopan parlamentin ja neuvoston kliinisiä lääketutkimuksia koskeva asetus (EU) N:o 536/2014:

Asetus 536/2014

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 1901/2006 lastenlääkkeistä:

Asetus 1901/2006

Lastenlääkeasetuksen muutos 1902/2006:

Asetus 1902/2006

Europpan parlamentin ja neuvoston asetus 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta:

Yleinen tietosuoja-asetus

Kliinisiin lääketutkimuksiin liittyvät säädökset ja sovellusohjeet (vol 10)

EU:n asetus in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista (746/2017)

EU:n asetus lääkinnällisistä laitteista (745/2017)

Clinical trials
EudraLex - Volume 10 Clinical trials guideline